Risk Analizi - Acil Durum Planı

Risk

Risk, belirli bir süre içerisinde, belirli ve istenmeyen bir olayın (tehlikenin) meydana gelme olasılığıdır. Risk bir tehlikeye bağlı zararın gerçekleşme olasılığını tanımlar. Riskin etkinliği etkilenen kişi sayısını ve oluşan sonucu kapsar. Risklerin kontrol edilmesi belirli bir hiyerarşi içerisinde alınacak önlemlerin her risk için değerlendirilmesidir. Bu sürecin amacı tehlikenin belirlenmesi aşamasında toplanan verilerin irdelenmesi ve risklerin kontrolüne yönelik stratejik kararların alınmasıdır. Bu aşama aynı zamanda yapılacak işlerin öncelik sırasını da tayin edebilecektir. Kontrol hiyerarşisinde amaç daima tehlikeyi ortadan kaldırıp riski sıfırlamak olmalıdır. Ancak bu her zaman mümkün olamayacaktır. Kontrollerin hiyerarşik düzeni aşağıdaki sıralandığı gibidir:

  • Tehlikeyi ortadan kaldır,
  • Tehlikeyi oluşturan etmeni, mümkünse daha az tehlike olanla değiştir,
  • Tehlikeyi azaltan teknik tedbirleri al,
  • Tehlikeden sakın,
  • İşyerinde önlem al,
  • Kişisel koruyucular kullan

Risk analizi (değerlendirmesi)

Belirli istenmeyen olayların meydana gelme olasılığını tahmin etme süreci, sebep olunan zarar veya hasarın şiddeti, bunlarla birlikte sonuçların önemini göz önünde tutan bir değer yargısıdır. Risk değerlendirmesi, bu yüzden iki farklı ve belirgin unsur içerir. Risk tahmini ve risk değerlendirmesi. Risk Değerlendirmesi, herhangi bir sistemde tehlikelerden kaynaklanan risklerin büyüklüğünü tahmin etme ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak bu risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme sürecidir

Acil durum planı:

İşyerlerinde acil durumlarda önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi, eğitimi ile ilgili usul ve esasların bir arada sunumu ve uygulamasıdır. Dolayısıyla acil durum planı diye adlandırdığımız uygulamada, işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin tamamına yer verilir.